Publications

I. Scholarly Books

 • This Incredibly Benevolent Force. The Holy Spirit in Reformed Theology and Spirituality. Grand Rapids: Eerdmans 2018
 • With G. van den Brink, Christelijke dogmatiek. Een inleiding, Zoetermeer: Boekencentrum, 2012, fifth print 2014. ( English Translation with Eerdmans in 2016).
 • With E. van Staalduine and A.W. Zwiep (eds), Evangelical Theology in Transition, Amsterdam: VU University Press, 2012, 254 pages.
 • Critical Edition of Karl Barth, Der Römerbrief (1922), Karl Barth Gesamt-Ausgabe, Zürich 2010.
 • Edition and Introduction of the dutch translation K. Barth, De brief aan de Romeinen, Amsterdam/Meppel 2008
 • Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het gebied van de leer van de Heilige Geest,  Kampen 2006
 • As in a Mirror. John Calvin and Karl Barth on Knowing God. A Diptych, (Studies in the History of Christian Tradition vol. 120) Leiden (Brill), 2005, 478 pg.
 • In de school van de Geest. Triniteitstheologische kanttekeningen bij de charismatische vernieuwing, (inaugurele rede VU), Gorinchem 2003, 40 pg.
 • Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik, Kampen 2002, 420 pages
 • (together with D. van Keulen) bezorging en redactie van A. van Egmond, Heilzaam Geloof. Verzamelde artikelen, Kok Kampen 2001, 216 pg.
 • Hinkelen binnen de lijnen. Enkele krijtstrepen voor een chris­tologie, Kampen 1999, 109 pages.
 • (together with J. de Bruijn), Kuyper Reconsidered. Aspects of his Life and Work (VU Studies on Protestant History 3) Amsterdam: VU Uitge­verij 1999, 320 pg.
 • Heil en verlangen. Centrale thema’s in het geding tussen christelijk geloof en nieuwe-tijdsdenken, Zoetermeer 1995. 154 pag.
 • (together with G. Harinck and J. Vree), ‘Als Bavinck nu maar eens kleur bekende’. Aantekeningen van H. Bavinck over de zaak-Netelenbos, het Schriftgezag en de situatie van de Gerefor­meerde Kerken (november 1919), VU-Uitgeverij, Amsterdam 1994
 • Anfängliche Theologie: Der Denkweg des jungen Karl Barth (1909-1927) (Beiträge zur evangelischen Theologie Bd. 103) München 1987.
 • De denkweg van de jonge Karl Barth: Een analyse van de ontwik­keling van zijn theologie in de jaren 1909-1927 in het licht van de vraag naar de geloofsverantwoording, Amsterdam 1985 (dissertatie VU, cum laude)

Theological Books for a wider public

 • With G. van den Brink, G. (2015). Brandpunten in de Verkondiging. (External report). utrecht: protestantse kerk nederland.
 • Om het godsgeheim. De theologie van Martien E. Brinkman. Amsterdam: VU University Press.
 • Parmentier op het gebied van oecumenica en de theologie van de charismatische vernieuwing, Gorcum: Ekklesia 2012, 160 pages.
 • (together with R. van Woudenberg and K.C.T. van der Kooi), Brieven over God, geloof en zeker weten, Kampen 2002, 150 pg.
 • (together with M.E. Brinkman), Het calvinisme van Kuyper en Bavinck (Sleu­telteksten in godsdienst en theologie, deel 22), Zoetermeer 1997, 176 pg.
 • Teksten uit Karl Barths Romeinenbrief: Bijeengezocht, vertaald en ingeleid door dr. C. van der Kooi, (Sleutelteksten 1) Delft 1986.

II. Scholarly Articles and parts of books

 • ‘Over de werkeloosheid van het Opperwezen bij volmaakte natuurwetten’, in Jacqueline Bel en René van Woudenberg (red.), De Sjaalmanpapers. Verborgen denkwerelden in Multatuli’s Max Havelaar,  Amsterdam: Van Gennep 2024, 233-238.
 • Der Heilige Geist bei Schleiermacher und Barth. In M. Gockel & M. Leiner (Eds.), Karl Barth und Friedrich Schleiermacher. Zur Neubestimmung ihres Verhältnisses (pp. 213-218). Göttingen: VandenHoeck & Ruprecht.
 • De Geest als tegenwoordige en vernieuwende kracht. In A. de Bruijne, H. Burger & D. Velde (Eds.), Weergaloze kennis.Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk, aangeboden aan prof.dr. B. Kamphuis (pp. 57-66). Zoetermeer: Boekencentrum.
 • De receptie van Barth in de theologie van Martien E. Brinkman. In C. van der Kooi (Ed.), Om het godsgeheim. De theologie van Martien E. Brinkman (pp. 11-23). Amsterdam: VU Uitgeverij.
 • Towards an Ecologically Sensible Pneumatology. Journal of Reformed Theology, 6 (3), 283-293
 • Towards an Abrahamic Ecumenism? The Search for the Universality of the Divine Mystery. Acta Theologica, 32 (2), 240-253. doi: 10.4314/actat.v32i2.14
 • Aanraking door het goede. Een theologisch perspectief op Pier en Oceaan. In J. Goud (Ed.),Het leven volgens Oek de Jong (pp. 127-140). Zoetermeer: Klement.
 • „Der Römerbrief. Ein Jahrhundertbuch in neuer Edition“ in: G.Pfleiderer/H. Matern, Theologie im Umbruch der Moderne. Karl Barths frühe Dialektische Theologie. Zürich 2014, 169-188.
 • „Theologie mit Rückgrat. Karl Barths Erbe heute – Eine Übersicht“,  Zeitschrift für dialektische Theologie 30(2014), 119-138.
 • „Die Phänomenologie des Heiligen Geistes im Spätwerk Karl Barths“, Zeitschrift für dialektische Theologie 30(2014), 33-49.
 • „Justification and Public Justice. Barth’s ‚Rechtfertigung und Recht‘ reconsidered“ in Zeitschrift für dialektische Theologie Supplement, supplement series 6 (2014), 195-2008
 • De Heilige Geest volgens de Heidelbergse Catechismus in A. Huijgen, John V. Fresko, Aleida Siller (red.) Handboek Heidelbergse Catechismus, Utrecht: Kok 2013, 239-248. (German version 217-226., English version …
 • “Life as Pilgrimage: The Eschatology of John Calvin” om H. van den Belt (ed.), Restauration through Redemption: John Calvin Revisited, Leiden/Boston: Brill, 2013,185-198.
 • “Creative Love Theism. The Doctrine of God in Reformed and Evangelical Theology” in: C. van der Kooi. E. van Staalduine and A.W. Zwiep (eds.), Evangelical Theology in Transition, Amsterdam: VU University Press 2012, 182-202.‘Calvin, Modern Calvinism and the Civil Society. The Appropriation of a Heritage, especially in the Low Countries’ in: Irena Backus and Philip Benedict, Calvin and Hist Influence, 1509-2009, Oxford/New York 2011, 267-281.
 • “Gratia non tollit naturam, sed perficit” in Ernst M. Conradie, Creation and Salvation: Dialogue on Abraham Kuyper’s Legacy for Contemporary Ecotheology, Leiden/Boston 2011, 213-221.
 • “Striking Similarities. The Eschatological Orientation of Calvin, Barth and Van de Beek” in E. van der Borght and P. van Geest (eds), Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek, Brill: Leiden, 371-380. 
 • “The Identity of Israel’s God: The Potential of the So-Called ‘Extra-Calvinisticum’” in: W.Th. van Peursen& J.W. Dyk, Tradition and Innovation in Biblical Interpretation. Fs E. Talstra, Leiden 2011, 209-222.
 • “Theologie met ruggengraat. Karl Barths erfenis vandaag. Een overzicht”, Theologia Reformata 54(2011), 146-163.
 • “Theologische opmerkingen bij het bevrijdingspastoraat”, Geestkracht. Bulletin voor Charismatische Theologie 68(2011), 14-25.
 • “Calvin’s Christology from a Contemporary Systematic Perspective. A few remarks” in: Herman J. Selderhuis (ed.), Calvin – Saint or Sinner? Tübingen (Mohr Siebeck) 2010, 241-254.
 • “Religion als Unglaube. Bemerkungen zu einer Kampfparole” in: M. Beintker, Chr. Link, M. Trowitzsch (Hrsg.), Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen (1935-1950) Widerstand-Bewährung-Orientierung, Theologischer Verlag Zürich: Zürich, 2010, 447-456.
 • “The Concept of Culture in Abraham Kuyper, Herman Bavinck, and Karl Barth” in: Jerald D. Gort, Henry Jansen, Wessel Stoker (Eds), Crossroad Discourses between Christianity and Culture, Amsterdam/New York (Rodopi) 2010, 37-51.
 • “Oecumenische Belijdenissen“ in: Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland, onder eindredactie van K. Zwanepol en C.H. van Campenhout, Heerenveen: Uitgeverij Protestantse Pers 2009, 11-22.
 • „De moed tot leven. Enkele lijnen in Van Rulers pneumatologie“ in: D. Van Keulen, G. Harinck, G. van den Brink (eds), Men moet telkens opnieuw de reuzenzwaai aan de rekstok maken. Verder met Van Ruler, Boekencentrum: Zoetermeer, 47-55.
 • ‘Karl Barths Theologie als Einladung, Paradigma und Herausforderung’, Zeitschrift für dialektische Theologie 24(2008), 73-86.
 • Convenor and final redaction of : Gebed en genezing. Gezamenlijke verklaring van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en de Nederlandse Lucasorde (12 sept 2008) in: Bulletin voor Charismatische Theologie, nummer 62 (2008), 1-2.
 • ‘The Appeal to the Inner Testimony of the Spirit, especially in Herman Bavinck’, Journal of Reformed Theology 2 (2008), 103-112.
 • Christologie’, in: H.J. Selderhuis (ed.), Calvin Handbuch, Tübingen 2008, 252-261
 • “Karl Barths zweiter Römerbrief und seine Wirkungen” in: M. Beintker/Chr. Link/M.Trowitzsch (Hrsg.) Karl Barth in Deutschland (1921-1935) Aufbruch-Klärung-Widerstand, Zürich 2005, 57-75.
 • “Waarden, waarheid en bevochten identiteit: een beschouwing over Geest en humaniteit” Bulletin voor Charismatische Theologie 53 (2004), 33-40.
 • “De  ene naam en het heil der mensen”, Bulletin voor Charismatische Theologie 51/52 (2003), 71-76.
 • “Ënkele perspectieven en uitdagingen voor de dogmatiek” in: W.Stoker/H.C. van der Sar, Heroriëntatie in de theologie, Kampen 2003, 6-15.
 • “De charismatische beweging: een theologische bestandsopname”, BCT 50(2002), 42-47.
 • “Ziekte, schuld en de dienst der genezing”, Kontekstueel 17e jg. Nr. 5, 2003, 8-11.
 • “Zijn alle stemmen dezelfde? In A. Mak en O. Sondorp, In ’s hemelsnaam. Dialoog tussen oud en nieuw geloof, Zoetermeer 2003, 43-48
 • “De ene naam en het heil der mensen”, BCT 51/52 (2003) 71-76
 • “De charismatische beweging: een theologische bestandsopname”, BCT 50 (2002), 42-47.
 • “Naar een abrahamitische oecumene?” in: A.W. van Bommel e.a.,  De Islam en het Westen. Botsende religies – Theologische visies op macht in Islam en Christendom, Kampen 2002, 152-162.
 • “Over vergeving en verzoening.Conflict en conflictoplossing in theologisch perspectief”, Psyche en Geloof 13(2002), 82-87.
 • “De openheid in het theisme van de creatieve liefde. Een kritische beschouwing over Clark Pinnock”, Soteria 19 (2002), 12-20.
 • Lemma: Berkouwer, G.C. in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, deel 5, Kampen 2001, 51-55.
 • “Het beroep op scheppingsordeningen. Een wisselend getijde” in: A. van Egmond, Heilzaam geloof. Verzamelde artikelen, Kampen 2001, 157-172.
 • “Einleitung” in Zeitschrift für dialektische Theologie  17 (2001), 6-7.
 • “A Theology of Culture. A critical Appraisal of Kuyper’s Doctrine of Common Grace” in: C. van der Kooi/J. de Bruijn, Kuyper Reconsidered. Aspects of his Life and Work (VU Studies on Protes­tant History 3) Amsterdam: VU Uitgeverij 1999, 95-101.
 • “Hoge christologie terwille van een geschonden we­reld. Dogmatische kanttekeningen” in: A. van de Beek/H.M Kui­tert e.a., Jezus: Bij Hoog en bij Laag. De christologie van van de Beek en Kuitert, Zoetermeer 1999, 25-33.
 • “Die große Taten Gottes. Bemerkungen zu einem unverzichtbaren theologischen Begriff” in: H.A. Krop/A.L. Molendijk/H. de Vries, Post-Theism. Reframing the Judeo-Christian Tradition, Leuven 2000, 341-353.
 • “Over de middellijkheid van Gods handelen. In discussie over het hagedisprincipe”, Bulletin voor Charismatische Theologie, nummer 41 (1998) 14-21.
 • “Het thema van de zekerheid van het geloof in het licht van Plant­inga’s kentheorie” in: R. van Woudenberg/B. Cusveller (red.), De kentheorie van Alvin Plantinga, Zoetermeer 1998, 132-145.
 • “The Assurance of Faith: A Theme in Reformed Dogmatics in Light of Alvin Plantinga’s Epistemology”, Neue Zeitschrift für Systemati­sche Theologie 40(1998) 77-92.
 • “The Assurance of Faith: A Theme in Reformed Dogmatics in Light of Alvin Plantinga’s Epistemology”, Neue Zeitschrift für Systemati­sche Theologie 40(1998) 77-92.
 • The evangelical Movement and the Reformed Disposition. Strong and weak points, Theological Forum 25 (1997) 8-15.
 • “Herman Bavinck and Karl Barth on Christian Faith and Culture” Calvin Theological Journal 45(2010), 72-78.
 • “Christelijk geloof en esoterisch christendom”  Kerk en Theologie 61(2010), 359-371.
 • “Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Über die Nützlichkeit der Theologie bei Calvin” in: G. Plasger (Hrsg.) Calvins Theologie für heute und morgen. Beiträge des Siegener Calvin-Kongresses 2009, Wuppertal (Foedus Verlag), 83-100.“Een gereformeerd antwoord op ‘the baptist way’” in T. van der Leer (red.), Zo zijn onze manieren. In gesprek over gemeentetheologie. (Deel 1 van Baptistica-reeks), Barneveld 2009,32-41.
 • (met R.A. van Kooy e.a.), Rapport Profetieën, ingevingen en visioenen. Omgaan met bijzondere ervaringen, opgenomen in: Bulletin voor Charismatische Theologie nummer 39 (1997) 4-23.
 • “Wat is de mens? Een theologische visie” in W.B. Drees (red.), De mens: Meer dan materie? Religie en reductionisme, Kampen 1997, 21-37.
 • “Kennis van belang. Wetenschapsbeoefening in het licht van chris­telijke geloofskennis” in: J.P. Verhoogt, S.Griffioen en R. Fern­hout (red.), Vinden en zoeken. Het bijzondere van de Vrije Univer­siteit, Kampen 1997, 98-116.
 • “De opwekking van Jezus en onze geschiedenis”, Kerk en Theolo­gie 48(1997) 300-309.
 • “Dankzij of ondanks de dood van Jezus”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 51(1997) 281-297.
 • “Anthropomorphisms and Reliability in the Theology of John Calvin with a short note on Karl Barth” in: A. van Egmond and D. van Keulen (eds), Freedom (Studies in Reformed Theology, Vol.1) Baarn (uitgeverij Callenbach) 1996, 68-77.
 • “Van binnenuit of van buitenaf. Het schisma rondom bijbel en openbaring.” in C. van der Kooi/E. Talstra/J.H. de Wit, Het uitgelezen boek. Opstellen over de omgang met de bijbel als het Woord van God, (VU-Segmenten Deel 1) Zoetermeer 1995, 30-49.
 • “‘Within proper limits’. Basic features of John Calvin’s epistemology”, Calvin Theological Journal 29(1994) 364-387.
 • (together with A. van Egmond), ‘The appeal to creation ordi­nances: a changing tide’, in: REC Theologi­cal Forum 21/4 (December 1993), 13-25.
 • ‘Geheimenis: Over de aard van Gods tegenwoordigheid volgens de theologie van Eberhard Jüngel’, Nederlands Theologisch Tijd­schrift 45(1991) 120-133.
 • ‘”God is God”. Over de zin vanhet onmenselijk begin van Barths theologie’ in: J. Beumer/G.H. ter Schegget (red.), Karl Barth: Een theologisch portret, Baarn 1986, 9-19.
 • ‘Eberhard Jüngel over het zijn van God’, Gereformeerd Theolo­gisch Tijdschrift 81(1981) 36-47.

III. Reviews (selection)

 • “Verzoening: Herstel door tussenkomst”, in: Veluws Kerkblad, 8 mei 1998.
 • Rec. E. Jüngel, Entsprechungen, en idem, Barth-Studien, Gere­formeerd Theologisch Tijdschrift 83(1983) 109-112.
 • Rec. meedenken met Edward Schillebeeckx, Gereformeerd Theolo­gisch Tijdschrijft 85(1985) 49-51.
 • Rec. Ingrid Spieckermann, Gotteserkenntnis: Ein Beitrag zur Grundfrage des neuen Theologie Karl Barths, Zeitschrift für dialektische Theologie 3(1987), 97-102.
 • Rec. Kj. Hafstad, Wort und Geschichte: Das Geschichts­verständnis Karl Barths, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 89(1989) 124-127.
 • Rec. H. Anzinger, Glaube und kommunikative Praxis”, ZdTh 9(1993) 101-103.
 • Rec. E.P. Meijering, Klassieke gestalten van christelijk geloven en denken. Van Irenaeus tot Barth, Amsterdam Gieben 1995 in Gere­formeerd Theologisch Tijdschrift 96(1996) 86-87.
 • Rec. K. Berger, Mag je in wonderen geloven, Kampen 1997, 176 pg in: Soteria 19(1999) 60-61.
 •  Rec. R. Chia, Revelation and Theology, Zeitschrift für dialektischeTheologie 17 (2001) 80-82.
 •  Rec. K. Runia, Op zoek naar de Geest, Kampen 2001 in: Soteria 18 (2001) nr. 4, 53-54.
 • Rec. H.M. Barth, Dogmatik. Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen. Ein Lehrbuch. Gütersloh 2001,  Tijdschrift voor Theologie 42 (2002) 420-421.
 • Rec. C. Trimp (red.), Woord op Schrift. Theologische Reflecties over het gezag van de bijbel, Radix 29(2003), 94-96.
 • “Toelichting bj de Verklaring over Gebed en Genezing” Bulletin voor Charismatische Theologie Nummer 62 (2008), 4-7.
 • Kroniek in Kerk en Theologie 60 (2009), 259-261 (Van Geneve naar Assisi en weer terug),
 • Kroniek in Kerk en Theologie 61 (2010) , 285-287 (Misbruik/De identiteit van Europa)
 • Kroniek in Kerk en Theologie 62 (2011) , 285-287 ( Verlaten gebouwen en nieuwe stromen)

IV. Publications for a general public

 • “Omarm de Grieken met verzoening en vergeving” Trouw 27-2-2015, pg 21.
 • Kooi, C. van der (2014). Pelgrimage en vreemdelingschap. Confessioneel, 126 (20), 18-21.
 • “Competing Narratives in the Netherlands”  Evangelical Interfaith Dialogue Fall 2014, Vol 5, issue 2 p 16-19.
 • Curriculum Vitae van Martien Parmentier in: Kees van der Kooi, Peter-Ben Smit and Liuwe H. Westra, Vele gaven, één Geest. Meedenken met Martien Parmentier op het gebied van oecumenica en de theologie van de charismatische vernieuwing, Gorcum: Ekklesia 2012, 9-12.
 • “Politici schuwen het grote verhaal” Trouw 26 febr. 2011 (Letter en Geest) 76-77.
 • Het belang van een gezonde zondeleer in de politiek, Christen Democratische Verkenningen, herfst 2013 Boom Amsterdam, 30-37
 • ‘Karl Barth en de vrijheid’ in: Gereformeerd Weekblad 37, no. 5 en 6. (28-8 en 11-9-1981) 33-35, 41-42.
 • “Onnodig of broodnodig?”, In de Waagschaal 18 no. 8 (24-6-1989) 241-144.
 • ‘Theologisch hermeneutiek bij Barth en Miskotte’, In de Waag­schaal 18, no. 21 (10-2-1990) 645-656.
 • “Pelgrimschap­ en voort­­gang”, Kon­tekstueel­­­­ 7(199­3) nr. 6, 7-12.
 • (samen met R. van Woudenberg), “De zure appel van het naturalis­me” in Beweging 59(1995) 39-42.
 • “Schriftgezag en Schriftvertolking: Notities bij een briefwis­seling” in Kontekstueel jrg. 9, nr. 4, maart 1995, 8-10.
 • “Concentratie en verwijding”, Radix 21(1995) 74-79.
 • Introduction into “De zakelijkheid van de theologische arbeid”, fragment van H.J. Iwand in: B. van den Toren en R. van Elderen (red.), Het geloofsleven van de theoloog in tekst en toelichting voor predikanten en studenten,  Zoetermeer 1995, 32-36.
 • “Fragmenten in samenhang”, Kontekstueel 11e jaargang, 1996, nr. 2, 9-13.
 •  “De evangelische beweging herinnert de kerken aan hun op­dracht”, in: RO, Orgaan der reünistenorganisatie van de Socie­tas Studiosio­rum Reformatorum, nr. 3, sept. 1996, 14-25.
 • “Antwoord op een leegte?”, Benedictijns Tijdschrift 1996/1, 161-168. (over christelijk geloof en de esoterische beweging).
 • “Verzoening, het nieuwe in een oude discussie”, Woord en Dienst nr. 11, jrg. 46, 31 mei 1997, 3-4.
 • “Verzoening en de weerbarstigheid van het leven. De betekenis van oude beelden” in: H. van Munster e.a., Uit op verzoening. Verzoe­ning in praktijk en theologie, Kampen 1997, 64-71.
 • “Breuk met de traditie? Over kennis van hogere dingen bij R. Steiner” in: J. Beumer e.a., Jezus & Christus. Van Dorothee Sölle tot Rudolf Steiner, Kampen 1998, 62-72.
 • “Verzoening als interventie van God”, Ouderlingenblad 75e jrg. febr. 1998, 19-22.
 • “Verzoening: een kwestie van hinkelen” in: Kontekstueel 5 (199­8) 8-11
 • “De Bijbel als Woord tegenover ons”, Beweging nr.4 62 (1998) 13-15.
 • “Conflict en verzoening in bijbels en theologisch perspectief” in: A.H.Blok/T.J. van der Ploeg, Welles, nietes. Omgang met conflic­ten, Zoetermeer 2000, 13-32.
 • Vier preekschetsen in: Postille 2000-2001, onder redactie van Kerk en Prediking, Zoetermeer 2000, 110-122.
 • “Historiciteit als de achilleshiel van de gereformeerde spiritua­liteit?”, Wapenveld jrg. 51 (2001) nr. 2, 10-14.
 • “Doop, geloof en kinderdoop”, Ouderlingenblad nr.914 maart 2002, 11-15.
 • Twee artikelen over zegenen in Nieuw Vuur, januari en februari 2002.
 • “De openheid in het theïsme van de creatieve liefde”, Soteria 19 (2002) nummer 1, 11-20.
 • “Isten megismerése az agnosztikus kultúrában”, Confessio nr. 2, 2001, 18-23.
 • “Sterker dan de dood? Over liefde, literatuur en sporen van God”, Liter. Christelijk literair tijdschrift, 2002, nummer 21, 61-67.
 • “Traditie als kostbaar fonds” in B. Plaisier/L.Giethoorn, Verenigd. Op de drempel van de Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 2003, 52-56.

V. General audience

 •  “Geloof in de eindtijd in de VS wijd verbreid”, rec. van P. Boyer, When time shall be no more. Prophecy Belief in Modern American Culture (Harvard University Press) Cambridge, Massa­chusetts 1992 in Trouw 12 januari 1994.
 • “Vragen naar zin en geloof in God”, In de Waagschaal 23(1994) 385-388.
 • “Zeker weten. Kuitert en de mystiek”, Naar aanleiding van H. M. Kuitert, Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten heeft, Baarn 1994, in Friesch Dagblad, 22 december 1994.
 • “Geloof en kerk meer dan alleen ‘nuttig'”, Trouw 24 mei 1995.
 • “‘Paulus’ en Paulus”, Trouw 8 juni 1995.
 • “Oecumene is niet in alles gelijk zijn” en “Van vechten naar bouwen”, art. in Friesch Dagblad naar aanleiding van Ref. Ecumeni­cal Council in Grand Rapids, resp. 12 en 18 juni 1996.
 • “De eniggeboren Zoon”, Credo, December 1996, No.10, 6-9.
 • Artikel over hemelvaart en triniteit in: Centraal Weekblad nr. 18, jrg.45. 2 mei 1997.
 • “Vragen bij de evangelische theologie”, Friesch Dagblad 30-5-97.
 • “Heil” in: Centraal Weekblad, 46e jrg, no.1  (2 januari 1998)
 • “Wat past er nog in het assortiment” Art. Centraal Weekblad 19 mei 2000.
 • “Voor God is het Fries geen geheimtaal”, Friesch Dagblad 21-1-2000.
 • “Rapport plaatst synode voor dilemma”, Friesch Dagblad, 27-11-2000
 • “Barth in Amerika” In de Waagschaal 30 (2001) 325-328.
 • “Het evangelie voor de MTV-generatie”, In de Waagschaal 30 (2001) 357-359.
 • “De moderne discussie over christologie”, Centraal Weekblad 19 augustus 2000.
 • Commentaar bij ‘Mutatis mutandis’ van M. Vasalis, In de Waagschaal 31 (2002),280-282.
 • “Doopbevestiging als brug tussen de tradities?” Idea. Gemeenteopbouwblad van de Evangelische Alliantie, 24e jg. Nr. 1, febr. 2003, 26-28.
 • “Theologie van de charismatische vernieuwing”, Kabats. Magazine van de Faculteit der Godgeleerdheid Amsterdam, juni 2003, 10-11.
 • “Over hoe God te verstaan in de drie-enigheid” inaugurele rede in Het goede leven 2e jrg, nr. 39, pg 15.
 • “Theologie van de Geest vernieuwt de kerk”, Centraal Weekblad 26 september 2003.
 • De Geest is niet zo kieskeurig, interview in Nederlands Dagblad, 13 september 2003
 • Interview voor de EO-radio door W. Smouter, voor progamma Kerkplein, uitgezonden op zaterdag 20 september.
 • Artikel in Revue, alumniblad van de Vrije Universiteit, najaar 2003
 • “Bidden buiten de regiekamer. Kerk geroepen tot dienst der genezing”, Nederlands Dagblad 12 obt 2007, Katern, pg. 1.
 • “Dogmatiek heeft een imagoprobleem”, Friesch Dagblad 3 juli 2008, 2
 • “Het ongeluk dat religie heet”Trouw 5 juli 2008, Letter en Geest, 6-7
 • Interview Ref. Dagblad 3 juli 2008, pg 17\
 • “Een vreemd en wonderlijk geschenk. Over de invloed van het neocalvinisme in de Nederlandse samenleving”, Trouw 6 juni 2009, (Letter en Geest) 76-77